Práva a povinnosti pronajímatele bytu

15.11.2012 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

Na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy vzniká mezi pronajímatel a nájemcem právní vztah.

Práva a povinnosti pronajímatele bytu - foto, Hyperbydleni.cz

Pronajímatel má vůči nájemci řadu povinností a práv. Jednou z hlavních povinností pronajímatele je odevzdat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání (pokud se nedohodne s nájemcem, že byt může být i nezpůsobilý k tomuto užívání). Pronajímatel má tedy povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen. Oproti tomu drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou, které specifikuje vyhláška č. 258/1995 (např. oprava oken, podlah, výmalba), hradí nájemce, tedy pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodl jinak. Nepostará-li se nájemce o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má pronajímatel právo učinit tak po předchozím upozornění na svůj náklad sám a požadovat od nájemce náhradu.

Podstatné omezení pronajímatele spočívá v tom, že na rozdíl od nájemce nemůže ukončit nájemní vztah podle svého uvážení, ale naopak musí dojít k naplnění některého ze zákonem předpokládaných důvodů, jako je prodlení nájemce s placením nájemného a úhrad spojených s užíváním bytu po dobu delší než tři měsíce, hrubé porušování dobrých mravů v domě nájemcem atd. Ve vymezených případech potřebuje pronajímatel k udělení výpovědi dokonce přivolení soudu. V případě výpovědi z nájmu musí pronajímatel rovněž dodržet zákonnou tříměsíční výpovědní dobu, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci. 

Stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě je pronajímatel oprávněn provádět pouze se souhlasem nájemce, tento souhlas však může nájemce odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li pronajímatel takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Pokud naopak nájemce bez souhlasu pronajímatele provede stavební úpravu nebo jinou podstatnou změnu v bytě, byť na svůj náklad, je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny neprodleně odstranil. Kromě toho pronajímatel nebo jím pověřená osoba má po předchozí písemné výzvě adresované nájemci právo provést instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně tak má pronajímatel přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří pronajímateli. Mimoto je pronajímatel oprávněn požadovat přístup k věci za účelem kontroly, zda užívá nájemce byt řádným způsobem a v souladu se smlouvou. Tyto přístupy do bytu musí být vykonávány tak, aby co v nejmenší míře rušily nájemce a jeho právo byt pokojně užívat a nesmí být ze strany pronajímatele zneužívány. To se týká i případných prohlídek bytu potencionálních zájemců v případě ukončování nájemní smlouvy. Jestliže nájemce i přes písemnou výstrahu užívá pronajímaný byt takovým způsobem, že pronajímateli vzniká škoda, nebo mu hrozí značná škoda, může pronajímatel od nájemní smlouvy s okamžitou platností odstoupit.

Pronajímatel má také právo požadovat, aby v bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách. Kromě toho má právo vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu. To však neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo o další případy zvláštního zřetele hodné.

Nejdůležitějším právem pronajímatele je však zcela určitě nárok požadovat po nájemci řádné a včasné placení nájemného a úhrad spojených s užíváním bytu. V případě prodlení nájemce s těmito platbami má pak nárok na zákonný poplatek prodlení ve výši 2,5 promile denně, nejméně však 25 Kč za každý započatý měsíc.

Autor: Mgr. Sabina Krajíčková

Více podobných článků naleznete na www.pravnilinka.cz.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 4

Diskuze

Článek Práva a povinnosti pronajímatele bytu zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyInzerce

Celkem : 21123 inzerátů

Další inzeráty » Vložit inzerát

veletrhy

Veletrhy - foto, Co se v Praze na THE COLOR RUN™ 2018 chystá? , Hyperbydleni.cz

Co se v Praze na THE C...

05.06.2018

Už po čtvrté se v Praze bude konat barevný běh...

Veletrhy - foto, Votvírak oznamuje další jména pro Hip Hop Stage a dává šanci i novým talentům, Hyperbydleni.cz

Votvírak oznamuje dalš...

01.06.2018

Votvírák, který zahajuje letní festivalovou...

Veletrhy - foto, Největší událost léta v Chocni JACHTAFEST 2018 – tři dny zábavy pro celou rodinu, Hyperbydleni.cz

Největší událost léta ...

17.05.2018

Poslední možnost zakoupit si vstupenky v první...

Veletrhy - foto, Wannado Festival opět rozhýbe děti i dospěláky!, Hyperbydleni.cz

Wannado Festival opět ...

17.05.2018

Nafukovací překážková dráha, laserová biatlonová...

Další veletrhy »

Články z našich webů

vlevo
vpravo