Nájem nebytových prostor

17.1.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

Za nebytové prostory se považují: místnosti nebo soubory místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jinému účelu než k bydlení, a jimiž jsou zejména prostory určené k provozování výroby, obchodu, služeb, výzkumu, administrativní činnosti, umělecké, výchovné a vzdělávací činnosti, dále archivy, garáže, skladové prostory a části veřejně přístupných prostorů budov a byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům. Nebytovými prostory však nejsou příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy.

Nájem nebytových prostor - foto, Hyperbydleni.cz

Pronájem nebytových prostor upravuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor a platí pro něj výrazně odlišná pravidla než pro pronájem bytu, a to zejména v tom, že nájemci nebytových prostor nepřísluší taková ochrana jako nájemci bytu a dále také v tom, že většina ustanovení upravujících pronájem nebytových prostor je dispozitivní a smluvní strany se tak od nich mohou odchýlit.

Nájem nebytových prostor v nemovitosti vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné nebytový prostor do užívání. Nájemní smlouva musí obsahovat předmět a účel nájmu, výši nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru nebo způsob jejich určení, a nejde-li o nájem na dobu neurčitou, dobu, na kterou se nájem uzavírá. Není-li výše nájemného nebo úhrada za podnájem upravena obecně závazným právním předpisem, stanoví se dohodou. Není-li dohodnuto jinak, nájemné spolu s úhradou za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru se platí v měsíčních splátkách předem vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce. Může-li nájemce užívat nebytový prostor omezeně jen proto, že pronajímatel neplní své povinnosti ze smlouvy nebo povinnosti stanovené tímto zákonem, má nájemce nárok na poměrnou slevu z nájemného; toto ustanovení se vztahuje též na podnájem.

Jde-li o nájem sjednaný k účelu podnikání, musí nájemní smlouva obsahovat také údaj o předmětu podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru. Není-li dohodnuto jinak, pronajímatel je povinen odevzdat nebytový prostor nájemci ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu nájmu, v tomto stavu jej svým nákladem udržovat, zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním nebytového prostoru spojeno, a umožnit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s nájmem. Nájemce je oprávněn užívat nebytový prostor v rozsahu dohodnutém ve smlouvě a bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést, a umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav, jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním povinnosti vznikla.

Hodlá-li nájemce změnit v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru předmět podnikání a ovlivní-li tato změna podstatným způsobem využití nebytových prostor, je povinen oznámit to pronajímateli a vyžádat si jeho předchozí písemný souhlas, pokud se strany nedohodnou jinak.

Pokud nestanoví nájemní smlouva něco jiného, je nájemce oprávněn přenechat nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu pouze na dobu určitou a jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele, přičemž smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu.

Autor: Sabina Krajíčková.

Více podobných článků neleznete na www.pravnilinka.cz.

 Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 0

Diskuze

Článek Nájem nebytových prostor zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyInzerce

Celkem : 21123 inzerátů

Další inzeráty » Vložit inzerát

veletrhy

Veletrhy - foto, Co se v Praze na THE COLOR RUN™ 2018 chystá? , Hyperbydleni.cz

Co se v Praze na THE C...

05.06.2018

Už po čtvrté se v Praze bude konat barevný běh...

Veletrhy - foto, Votvírak oznamuje další jména pro Hip Hop Stage a dává šanci i novým talentům, Hyperbydleni.cz

Votvírak oznamuje dalš...

01.06.2018

Votvírák, který zahajuje letní festivalovou...

Veletrhy - foto, Největší událost léta v Chocni JACHTAFEST 2018 – tři dny zábavy pro celou rodinu, Hyperbydleni.cz

Největší událost léta ...

17.05.2018

Poslední možnost zakoupit si vstupenky v první...

Veletrhy - foto, Wannado Festival opět rozhýbe děti i dospěláky!, Hyperbydleni.cz

Wannado Festival opět ...

17.05.2018

Nafukovací překážková dráha, laserová biatlonová...

Další veletrhy »

Články z našich webů

vlevo
vpravo