Ukončení nájmu nebytových prostor

22.1.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

Nájem nebytových prostor může být sjednán na dobu určitou i neurčitou.

Ukončení nájmu nebytových prostor - foto, Hyperbydleni.cz

Je-li nájem uzavřen na dobu neurčitou, jsou pronajímatel nemovitosti i nájemce oprávněni vypovědět smlouvu písemně bez udání důvodu, není-li dohodnuto jinak. Výpovědní lhůta je tři měsíce, nedohodli-li se pronajímatel s nájemcem na výpovědní lhůtě delší a počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Nájem sjednaný na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. A nebylo-li dohodnuto jinak, může pronajímatel písemně vypovědět nájem na dobu určitou před uplynutím sjednané doby, jestliže:

·      nájemce užívá nebytový prostor v rozporu se smlouvou

·      nájemce je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem

·      nájemce, který na základě smlouvy má poskytovat pronajímateli na úhradu nájemného určité služby, tyto služby neposkytuje řádně a včas

·      nájemce nebo osoby, které s ním užívají nebytový prostor, přes písemné upozornění hrubě porušují klid nebo pořádek

·      užívání nebytového prostoru je vázáno na užívání bytu a nájemci byla uložena povinnost byt vyklidit

·      bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby, jež brání užívání nebytového prostoru

·      nájemce přenechá nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajímatele

·      nájemce změnil v provozovně předmět podnikání bez předchozího souhlasu pronajímatele

 

·      jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti vydané oprávněné osobě podle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd

·      jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti převedené původnímu vlastníkovi podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

 

Nájemce může písemně vypovědět nájem na dobu určitou před uplynutím sjednané doby, nesjednal-li si s pronajímatelem něco jiného, jestliže:

·      ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si nebytový prostor najal

·      nebytový prostor se stane bez zavinění nájemce nezpůsobilý ke smluvenému užívání

·      pronajímatel hrubě porušuje své povinnosti

Kromě toho, pokud není v nájemní smlouvě uvedeno něco jiného, zaniká nájem smrtí nájemce, pokud dědici po zůstaviteli, který byl nájemcem, do 30 dnů od jeho smrti neoznámí pronajímateli, že pokračují v nájmu, a zánikem právnické osoby bez právního nástupce, byla-li tato osoba nájemcem.

U pronájmu nebytových prostor se mohou smluvní strany ve většině případů odchýlit od zákonných ustanovení, pokud si však nesjednají něco jiného, platí dále podpůrně, že v případě ukončení nájmu nájemce povinen vrátit nebytový prostor ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a dojde-li ke změně vlastnictví budovy, v níž se pronajatý nebytový prostor nachází, nebo pronajatého nebytového prostoru ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu, není nájemce ani pronajímatel oprávněn z tohoto důvodu nájem vypovědět.

Autor: Sabina Krajíčková

Více podobných článků naleznete na www.pravnilinka.cz.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 0

Diskuze

Článek Ukončení nájmu nebytových prostor zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Jak na zdravou domácnost? Přijďte se inspirovat na Festival Evolution, Hyperbydleni.cz

Jak na zdravou domácno...

17.09.2018

Každý z nás ví, že zdraví prospívá čerstvý...

Veletrhy - foto, Výstava HODINY A KLENOTY: svět krásy, šarmu a luxusu, Hyperbydleni.cz

Výstava HODINY A KLENO...

05.09.2018

Krása, elegance, ladnost, i tak by se dalo...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní, jak budou vypadat Vánoce 2018, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

04.09.2018

Podzimní kontraktační veletrh dekorací, skla,...

Veletrhy - foto, Festival dobré nálady Benátská! s Impulsem začíná za týden!, Hyperbydleni.cz

Festival dobré nálady ...

25.07.2018

26. ročník festivalu Benátská! s Impulsem

Další veletrhy »

Články z našich webů

vlevo
vpravo