Jak prodat podnik

27.5.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

Prodat lze nejen věci movité a nemovité, ale rovněž je možné převést na jiného i celý podnik.

Jak prodat podnik - foto, Hyperbydleni.cz

Podnik je považován za tzv. věc hromadnou. Smlouvou o prodeji podnikuse prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu podnik a převést na něj vlastnické právo k podniku a kupující se zavazuje převzít závazky prodávajícího související s podnikem a zaplatit kupní cenu. Další práva a povinnosti smluvních stran se dozvíte v následujících pěti radách.

Na kupujícího přecházejí všechna práva a závazky, na které se prodej vztahuje, včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům podniku. K přechodu závazku se nevyžaduje souhlas věřitele, prodávající však ručí za splnění převedených závazků kupujícím. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit věřitelům převzetí závazků a prodávající dlužníkům přechod pohledávek na kupujícího. Na kupujícího přecházejí rovněž všechna práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, jež se týkají podnikatelské činnosti prodávaného podniku. K přechodu těchto práv však nedojde, jestliže by to odporovalo smlouvě o poskytnutí výkonu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví nebo povaze těchto práv.

Zhorší-li se nepochybně prodejem podniku dobytnost pohledávky věřitele, může se věřitel domáhat podáním odporu u soudu do 60 dnů ode dne, kdy se dověděl o prodeji podniku, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy prodej byl zapsán do obchodního rejstříku, aby soud určil, že vůči němu je převod závazku prodávajícího na kupujícího neúčinný. Není-li prodávající zapsán v obchodním rejstříku, může být podán odpor u soudu do 60 dnů ode dne, kdy se věřitel doví o prodeji podniku, nejpozději však do šesti měsíců ode dne uzavření smlouvy. Jestliže je věřitelova obrana úspěšná, je prodávající povinen vůči němu splnit závazek v době splatnosti a je oprávněn požadovat od kupujícího poskytnuté plnění s příslušenstvím.

Ke dni účinnosti smlouvy je povinen prodávající předat a kupující převzít věci zahrnuté do prodeje. O převzetí se sepíše zápis podepsaný oběma stranami. Prodávající je povinen nejpozději v zápise upozornit kupujícího na všechny vady převáděných věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot, o kterých ví nebo musí vědět, jinak odpovídá za škody, kterým bylo možno tímto upozorněním zabránit. V zápise o převzetí věcí se uvedou chybějící věci a vadné věci. Za chybějící se považují věci, které prodávající nepředal kupujícímu, ačkoliv tyto věci podle účetní evidence a smlouvy mají být součástí jmění prodávaného podniku. Při posuzování vadnosti věcí se přihlédne k jejich schopnosti sloužit provozu podniku a k době jejich používání podle účetních záznamů. Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající chybějícím nebo vadným věcem. Jestliže chybějící věci nebo zjistitelné vady věci nebyly zachyceny v zápisu, nemůže být právo na slevu přiznáno v soudním řízení, ledaže prodávající o nich věděl v době předání věci. Vady zjistitelné až při provozu podniku je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při odborné péči mohl zjistit, nejpozději však do uplynutí šesti měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže podnik není způsobilý pro provoz stanovený ve smlouvě a vady včas oznámené jsou neodstranitelné nebo je prodávající neodstraní v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující stanoví. Kromě toho může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny ohledně závazků, jež na něho přešly a nebyly zachyceny v účetní evidenci v době účinnosti smlouvy, a to za předpokladu, že o nich nevěděl. Kupující může odstoupit také tehdy, jestliže na něho nepřejde vlastnické právo k nemovitosti tvořící součást podniku a prodávající neodstraní tuto vadu v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu kupující určí. V tomto ohledu platí, že vlastnické právo k věcem, jež jsou zahrnuty do prodeje, přechází z prodávajícího na kupujícího účinností smlouvy a vlastnické právo k nemovitostem vkladem do katastru nemovitostí.

Sabina Krajíčková

Více podobných článků naleznete na www.pravnilinka.cz.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 1

Diskuze

Článek Jak prodat podnik zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Desátý veletrh FOR BIKES předvede jízdu ve velkém stylu, Hyperbydleni.cz

Desátý veletrh FOR BIK...

20.03.2019

Jubilejní ročník veletrhu FOR BIKES chystá pro...

Veletrhy - foto, Jaké novinky a trendy sezóny 2019 představí FOR HABITAT?, Hyperbydleni.cz

Jaké novinky a trendy ...

15.03.2019

Veletrh bydlení, stavby a rekonstrukcí FOR...

Veletrhy - foto, Veletrh STŘECHY PRAHA s absolutním rekordem v návštěvnosti, Hyperbydleni.cz

Veletrh STŘECHY PRAHA ...

14.03.2019

Největší počet návštěvníků v historii, přes 25...

Veletrhy - foto, Ekologická a zdravá domácnost. I ta bude tématem Festivalu Evolution, Hyperbydleni.cz

Ekologická a zdravá do...

07.03.2019

Jak si představujete ekologickou domácnost? Je...

Další veletrhy »

Články z našich webů

vlevo
vpravo