Práva a povinnosti nájemce bytu

27.11.2012 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 1 |

Může se zdát, že jedinou povinností nájemce je řádně a včas platit pronajímateli dohodnuté nájemné a úhrady za plnění poskytována v souvislosti s užíváním bytu, a jinak má vůči pronajímateli pouze práva. Kromě toho je ale nájemce zatížen i drobnými povinnostmi stanovenými buď přímo zákonem, nebo vymíněny pronajímatelem v nájemní smlouvě.

Práva a povinnosti nájemce bytu - foto, Hyperbydleni.cz

Mezi jednu z povinností nájemce patří hrazení drobných oprav v bytě, pokud se s pronajímatelem nedohodl, že tyto opravy bude platit pronajímatel. Co se týče ostatních oprav, tak ty je nájemce povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Pokud pronajímatel svou povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen nesplní, má nájemce právo po předchozím upozornění závady v nezbytné míře odstranit a požadovat od pronajímatele náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí nájemce uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu - tento nárok zaniká, jestliže ho nájemce neuplatní do šesti měsíců od odstranění závad.

Dokud pronajímatel přes upozornění nájemce neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje užívání bytu, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného. Právo na přiměřenou slevu z nájemného má i tehdy, jestliže nebyla poskytována plnění spojená s užíváním bytu, nebo byla poskytována vadně, a jestliže se v důsledku toho užívání bytu zhoršilo. Stejné právo má nájemce také, jestliže se stavebními úpravami v domě podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu. Oproti tomu je však nájemce povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Jestliže tak neučiní, má pronajímatel právo po předchozím upozornění závady a poškození odstranit a požadovat od něho jejich peněžní náhradu. 

Nájemci je ze zákona zakázáno provádění stavebních úprav a jiných podstatných změn v bytě bez souhlasu pronajímatele, a to i když je provádí na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny neprodleně odstranil.

Občanský zákoník dále stanoví povinnost nájemce informovat pronajímatele o tom, pokud ví předem o své dlouhodobé nepřítomnosti v bytě spojené se složitou dosažitelností své osoby, přičemž je nájemce povinen kromě oznámení této skutečnosti současně označit osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy to bude nezbytně nutné.

Velkou výhodou pro nájemce je však to, že pronájem může na rozdíl od pronajímatele ukončit z jakéhokoliv důvodu bez ohledu na to, jestli jde o nájem na dobu určitou či neurčitou - jediné jeho omezení spočívá v dodržení tříměsíční výpovědní doby, pokud se s pronajímatelem nedohodne na jiném okamžiku ukončení.

Mimo to je nájemce oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit, jestliže byl pronajímaný byt předán ve stavu nezpůsobilém ke smluvenému nebo obvyklému užívání, anebo stal-li se nezpůsobilým k bydlení později bez zavinění nájemce. Jsou-li místnosti, které byly pronajaty k obývání nebo k tomu, aby se v nich zdržovali lidé, zdraví závadné, má nájemce toto právo i tehdy, věděl-li o tom při uzavření smlouvy. Práva odstoupit od smlouvy se nájemce nemůže předem vzdát. Odstoupení od nájemní smlouvy na rozdíl od její výpovědi nastává s okamžitými účinky, jakmile je tento právní úkon oznámen druhé straně.

Autor: Sabina Krajíčková

Více podobných článků naleznete na www.pravnilinka.cz.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 3


Související odkazy a zdroje informací

Diskuze

David Raška: musím pronajímateli,před...< Odpovědět

počet příspěvků: 1

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »