Zajištění závazků (1. díl)

7.3.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 1 |

Při vzniku jakéhokoliv závazku bývá častou praxí smluvních stran splnění závazku zajistit některým ze zajišťovacích prostředků, kterých současná právní úprava nabízí nespočet. Každý z nich má jiné výhody a věřitel by měl zvolit vždy ten, který nejlépe zaručí, že jeho pohledávka bude dlužníkem skutečně řádně splněna. V následujícím článku se tedy zaměříme na nejčastější zajišťovací prostředky závazků a jejich podrobnější popis.

Zajištění závazků (1. díl) - foto, Hyperbydleni.cz

Oblíbeným typem zajištění závazku bývá smluvní pokuta. Tu si mohou účastníci závazkového vztahu sjednat pro případ porušení povinnosti a účastník, který tuto povinnost poruší, je zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti škoda nevznikne. Smluvní pokutu lze sjednat jen písemně a v ujednání musí být určena výše pokuty nebo stanoven způsob jejího určení. Výše smluvní pokuty může být stanovena pevnou sazbou, procentuální částkou, apod., záleží jen na dohodě účastníků. Nevyplývá-li z ujednání o smluvní pokutě něco jiného, je dlužník zavázán plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, i po jejím zaplacení. Jestliže v ujednání účastníků o smluvní pokutě není uvedeno něco jiného, není věřitel oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a stejně tak je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu, jen když to je mezi účastníky dohodnuto. Dále pokud opět dohoda nestanoví jinak, není dlužník povinen smluvní pokutu zaplatit, jestliže porušení povinnosti nezavinil. Při sjednávání výše pokuty buďte obezřetní, aby nebylo toto ujednání neplatné pro rozpor s dobrými mravy. Výše smluvní pokuty by měla vždy odpovídat hodnotě zajišťovaného závazku a možné škodě, která může věřiteli vzniknout. Je důležité zmínit, že v obchodněprávních vztazích platí pro smluvní pokutu odlišná právní úprava, na jejímž základě může nepřiměřeně vysokou pokutu soud tzv. moderovat, tj. snížit na přiměřenou výši a ustanovení o smluvní pokutě tak nebude celé neplatné, jako je tomu v nepodnikatelských vztazích. Rovněž okolnosti vylučující odpovědnost dlužníka nemají vliv na jeho povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Jednou z dalších forem zajištění závazku výhodných pro věřitele je ručení za dlužníka třetí osobou. V případě, že svůj dluh nesplní řádně a včas dlužník, je věřitel oprávněn se uspokojit na ručiteli. Ručení vzniká dohodou věřitele a ručitele, a je třeba, aby se ručitel písemně zavázal, že bere na sebe vůči věřiteli povinnost uspokojit jeho pohledávku, jestliže ji neuspokojí dlužník. Povinnost ručitele splnit dluh nastává tehdy, jestliže jej nesplnil dlužník, ačkoli byl k tomu věřitelem písemně vyzván. Ručitel je oprávněn plnění odepřít, pokud věřitel zavinil, že pohledávka nemůže být uspokojena dlužníkem. Pokud ručitel splní za dlužníka, je oprávněn požadovat na dlužníkovi za toto plnění náhradu. Věřitel má vůči ručiteli povinnost kdykoli a bez zbytečného odkladu sdělit na požádání výši své pohledávky. Ručitel může proti věřiteli uplatnit všechny námitky, které by měl proti věřiteli dlužník, jako je námitka promlčení apod. Jestliže dlužník svůj dluh písemně uzná, je takovéto uznání účinné vůči ručiteli, jen když s ním vysloví souhlas. V podnikatelských vztazích platí opět určité výjimky, z nichž mezi nejdůležitější patří například účinnost uznání dluhu dlužníkem vůči ručiteli, i když ten s ním nevyslovil souhlas.

Poměrně spolehlivým zajišťovacím prostředkem bývá také zajišťovací převod práva. Jeho podstata spočívá v tom, že dlužník převede na věřitele své právo, obvykle vlastnické. Tímto způsobem však nejde převést pohledávku, neboť k tomu slouží institut zajištění postoupením pohledávky. Na rozdíl od zástavního práva, při kterém nedochází k převodu vlastnictví, se u zajištění převodem vlastnického práva stává věřitel vlastníkem převáděné věci. Rovněž oproti zástavnímu právu nemůže být vlastníkem věci osoba odlišná od dlužníka. Ve smlouvě se může dlužník s věřitelem dohodnout na rozvazovací podmínce, že vlastnictví k věci nabyde opět vlastník, jakmile splní zajišťovaný závazek. Jinak je nutný zpětný převod vlastnického práva věřitelem.

Sabina Krajíčková

Více článků naleznete na www.pravnilinka.cz.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 0

Diskuze

www.dluzis.cz: Já mám většinou závazek...< Odpovědět

počet příspěvků: 1

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »