Zajištění závazků (2. díl)

8.3.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

V minulém díle jsme se v článku věnujícím se zajištění závazků věnovali smluvní pokutě, ručení a zajišťovacímu převodu práva. V tomto článku se zaměříme především na zástavní právo a uznání závazku.

Zajištění závazků (2. díl) - foto, Hyperbydleni.cz

Funkce zástavního práva zřízeného k zajištění pohledávky spočívá v možnosti dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy, pokud dluh nebude řádně a včas splněn. Zástavou může být věc movitá nebo nemovitá, podnik nebo jiná věc hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to jeho povaha připouští, byt nebo nebytový prostor, obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví. Zástavní právo se vztahuje i na příslušenství, přírůstky a neoddělené plody zástavy. Zástavním právem může být zajištěna jak pohledávka peněžitá tak i nepeněžitá. Nepeněžitá pohledávka je zajištěna do výše její obvyklé ceny v době vzniku zástavního práva. Zástavní právo může vzniknout nejen na základě písemné smlouvy, ale také rozhodnutím soudu, např. schválením dohody o vypořádání dědictví nebo rozhodnutím správního úřadu či přímo ze zákona (např. v případě dlužného nájemného). Jestliže je zástavní právo zřizováno smlouvou, musí obsahovat označení zástavy a pohledávku, kterou zástava zajišťuje. Ke vzniku zástavního práva k nemovitým věcem a k bytům nebo nebytovým prostorům je nutný vklad do katastru nemovitostí. K movitým věcem vzniká zástavní právo jejich odevzdáním zástavnímu věřiteli. Odevzdání movité věci zástavnímu věřiteli může být nahrazeno jejím předáním do úschovy nebo ke skladování pro zástavního věřitele nebo pro zástavního dlužníka u třetí osoby, je-li to dohodnuto v zástavní smlouvě. Jsou-li zástavou nemovité věci, které se neevidují v katastru nemovitostí, věci hromadné, soubory věcí nebo movité věci, k nimž má zástavní právo vzniknout, aniž by byly odevzdány zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě, musí být zástavní smlouva sepsána ve formě notářského zápisu.

Jestliže nebude pohledávka zajištěná zástavním právem splněna včas, má zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy. Totéž právo má zástavní věřitel, jestliže pohledávka byla po své splatnosti splněna jen částečně nebo nebylo-li splněno příslušenství pohledávky. Vznikne-li na zástavě více zástavních práv, uspokojují se zajištěné pohledávky postupně v pořadí určeném podle doby vzniku zástavních práv.

V současné době se nejčastěji využívá zástavní právo k nemovitosti, neboť věřitel má vysokou jistotu, že jeho pohledávka bude uspokojena v plné výši. Tuto formu zajištění volí i často správní orgány, např. k zajištění nedoplatku na daních, pojistném, apod.

Věřitel může zlepšit také své procesní postavení v případném soudním řízení, jestliže dlužník svůj závazek vůči němu uzná. Uznání musí být písemné a dluh být specifikován co do důvodu i výše. U promlčeného dluhu má takovéto uznání právní následek, jen věděl-li ten, kdo dluh uznal o jeho promlčení. Uznáním dluhu se uplatní právní domněnka, že dluh v době uznání trval a důkazní břemeno o vyvracení této domněnky leží na dlužníkovi. Uznáním dluhu dochází rovněž k přerušení doposud běžící promlčecí doby a začíná běžet promlčecí doba nová, desetiletá. Věřiteli se tak prodlužuje doba, po kterou může svou pohledávku úspěšně vymáhat. Uznání závazku může být pro věřitele ještě výhodnější, pokud bude opatřeno doložkou přímé vykonatelnosti prostřednictvím exekutorského nebo notářského zápisu. Věřitel pak v případě nesplnění dluhu dlužníkem může vymáhat jeho úhradu přímo pomocí nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, aniž by se musel s dlužníkem dlouhodobě soudit. U závazků, jež se řídí režimem obchodního zákoníku, dochází k prodloužení promlčecí doby o čtyři roky a uznání je platné i tehdy, jestliže dlužník nevěděl, že uznává promlčený dluh.

Sabina Krajíčková

Více pdoobných článků neleznete na www.pravnilinka.cz.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 0

Diskuze

Článek Zajištění závazků (2. díl) zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »